Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
Het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden (PDC UL) omvat ruim 5000 biografieŽn van personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in de Nederlandse politiek.

Het archief is een 'levend' archief dat dagelijks onderhouden wordt en bijvoorbeeld de actuele samenstelling van het Parlement op de voet volgt.

Op alle teksten is het auteursrecht van toepassing. Als u voornemens bent informatie over te nemen (geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek) neemt u dan contact op de met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op parlement.com.

Het archief is in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is het archief gebruikt bij onderzoek naar het staatkundige leven in de negentiende eeuw, bij studies over onze staatsinstellingen en bij onderzoek naar partijen en politici.

De gegevens zijn in principe ook beschikbaar voor niet-wetenschappers, zoals voorlichters, journalisten, partijfunctionarissen en individuele burgers.

Het biografisch archief biedt daarnaast politici de mogelijkheid om hun persoonsgegevens op wetenschappelijk verantwoorde wijze te laten vastleggen voor het nageslacht.

Missie

De klacht dat er een kloof bestaat tussen kiezers en gekozenen en dat de afstand tussen burgers en politiek (te) groot is, wordt al lang gehoord. Door de rijke verzameling aan gegevens ook voor een breed publiek beschikbaar te stellen, hoopt PDC een bijdrage te leveren aan vergroting van de bekendheid bij een breder publiek van 'hun' bestuurders en vertegenwoordigers.

Een digitaal bestand

Het archief is vanaf het begin volledig digitaal in een database-formaat opgezet o.a. met doel om diepgaande groepsanalyses mogelijk te maken.

Zo is het mogelijk om te zien welke verschuivingen zich voordoen in de samenstelling van Kamers en Kabinet. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: hoeveel vrouwen en vertegenwoordigers van etnische minderheden zijn er?, wat was en is de de regionale herkomst van politici?, wat is het opleidingsniveau?, uit welke maatschappelijke sectoren komen (en kwamen) onze bestuurders en hoe zit het met de leeftijdsopbouw?

In het biografisch archief bevinden zich biografieŽn van alle ministers sinds 1798, en van alle staatssecretarissen, leden van de Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer), leden van de Raad van State en leden van de Algemene Rekenkamer sinds 1813, en de Nederlandse leden van het Europees Parlement sinds 1958.

Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen aanwezig van de gouverneurs-generaal van Nederlands IndiŽ, provinciegouverneurs en Commissarissen van de Koningin, alsmede van burgemeesters van grote steden en van een groot aantal secretarissen generaal van ministeries.

Inmiddels zijn ook de gegevens van de leden van de diverse parlementen uit de Bataafs-Franse tijd (1796-1810) toegevoegd, alsmede van de leden van het Uitvoerend Bewind en van het Staatsbewind.

groepen personen in het biografisch archief

regering vanaf 1813
 • ministers (1813-heden) 
 • staatssecretarissen (1948-heden) 
 • koning(in)en (1813-heden) 
 • ministers van Staat (1814-heden) 

volksvertegenwoordiging
 • Tweede Kamerleden (1815-heden) 
 • Eerste Kamerleden (1815-heden) 
 • leden Staten-Generaal (1814-1815) 
 • buitengewone leden Tweede Kamer (1840, 1848) 
 • buitengewone leden Staten-Generaal (1814) 

advies- en controle
 • leden, staatsraden en vicepresidenten Raad van State (1814-heden) 
 • staatsraden in buitengewone dienst (1814-heden) 
 • leden van rechtswege van de Raad van State (1814-heden) 
 • leden van het koninklijk huis aan wie zitting is verleeend in de Raad van State (1814-heden) 
 • leden en voorzitters Algemene Rekenkamer (1814-heden) 
 • Nationale Ombudsmannen (1982-heden) 
 • voorzitters Sociaal-Economische Raad (1950-heden) 

lagere overheden
 • Commissarissen van de Koning(in) (1850-heden) 
 • Gouverneurs van de provincies (1814-1850) 
 • burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht (1851-heden) 

overzeese gebiedsdelen
 • Gouverneurs-Generaal van Nederlands-IndiŽ (1816-1941) 
 • Luitenant-Gouverneur-Generaal, Hoge Vertegenwoordigers van de Kroon (1945-1949) 
 • Gouverneurs van Suriname (1848-1975) 
 • Gouverneurs van CuraÁao en van de Nederlandse Antillen (1848-1975) 
 • gevolmachtigd ministers van Suriname (1954-1975), de Nederlandse Antillen (1954-heden) en Aruba (1986-heden) 
 • Gouverneurs van Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962) 
 • vicepresidenten Raad voor Nederlands-IndiŽ (1896-1949) 

ambtenaren
 • secretarissen-generaal van de ministeries (1940-heden) 
 • directeuren van het Kabinet van de Koning(in) (1815-heden) 
 • griffiers van de Kamers der Staten-Generaal (1814-heden) 

bataafs-franse tijd
 • agenten, ministers, secretarissen van staat (1798-1810) 
 • leden Uitvoerend Bewind en Staatsbewind (1799-1806) 
 • leden Comitť te Lande en Staatsraden (1795-1810) 
 • raadpensionaris (1805-1806) 
 • koning Lodewijk Napoleon en diens zoon (1806-1810) 

Europa
 • leden van de Europese Commissie (1999-heden) 
 • belangrijke Nederlandse functionarissen in Europese organen (1951-heden) 
 • huidige leden van de Europese Raad 
 • Nederlandse leden van het Europees Parlement (1979-heden) 
 • enkele Nederlandse topambtenaren in Europa (1951-heden) 

overig
 • Nederlandse personen die een rol speelden in de Tweede Wereldoorlog, zoals de secretarissen-generaal, voorzitter en leden van het College van Vertrouwensmannen, de chef-staf van het Militair Gezag en generaal Winkelman 
 • voorzitters van (grote) politieke partijen 
 • enkele bekende personen uit de jaren zestig 

Vaste rubrieken

De biografieŽn van PDC UL hebben steeds dezelfde opbouw met circa tien vaste rubrieken. Het gaat daarbij om personalia, zakelijke gegevens over onder meer opleiding, loopbaan en nevenfuncties.

De biografie begint met een inleidende tekst. Bij politici die niet meer actief zijn bevat de inleidende tekst een door de redactie geschreven karakteristiek van de persoon (wat was het voor een persoon, welke politieke rol speelde hij).

Bij nog actieve politici wordt een zakelijke beschrijving opgenomen met onder meer vermelding van (laatste) hoofdfunctie en de huidige functie(s).

In de rubriek 'wetenswaardigheden' vermeldt de redactie onder meer zaken over belangrijke activiteiten van Kamerleden en bewindslieden. Bij Kamerleden gaat het daarbij hoofdzakelijk om ingediende initiatiefvoorstellen en gehouden interpellaties. Bij bewindslieden worden de belangrijkste beleidsdaden (tot stand gebrachte wetten en beleidsbepalende nota's) vermeld.

Het streven is om bij iedere biografie een foto op te nemen uit de periode waarin iemand politiek actief was. Bij niet van alle foto's is de bron bekend.

Bij de huidige Kamerleden is een link opgenomen naar een overzicht van de huidige commissielidmaatschappen en naar een emailadres.

Voor zover beschikbaar zijn vanuit de biografie links opgenomen naar de corresponderende beschrijving in het Biografische Woordenboek van Nederland en/of Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Bij voormalige bewindslieden is er een link naar het archievenoverzicht op de website van het Nationaal Archief.

Van alle biografieŽn bestaat ook een gecodeerd gedeelte, op grond waarvan via database-technieken allerlei selecties en combinaties mogelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld getoond worden welke personen namens een bepaalde partij minister of staatssecretaris zijn geweest, wat de maatschappelijke achtergrond van kamerleden is etc.

Verantwoording

De gegevens hebben in eerste instantie betrekking op de periode dat iemand op staatkundig-bestuurlijk terrein actief was. Dat geldt met name voor de vermelding van nevenfuncties. Voor zover die bekend zijn bij PDC, worden ook gegevens over latere activiteiten opgenomen. Er wordt gestreefd naar correctheid en volledigheid, maar dit is helaas niet altijd voor honderd procent mogelijk. Soms komen gegevens PDC niet ter ore, blijken bronnen bij nader inzien onbetrouwbaar of tegenstrijdig; soms ontbreken gegevens. Voor (gemotiveerde) correcties houden wij ons aanbevolen.

De korte typeringen die bij sommige personen zijn te vinden, zijn geschreven door Dick Hillenius, Max de Bok en door Bert van den Braak. Gegevens over met name familierelaties zijn en worden aangevuld door oud-docent en genealoog Paul de Greef.

De kern van het biografisch archief is opgebouwd via onderzoek dat aan de Universiteit Leiden is gedaan en op basis van formulieren die door Kamerleden werden en worden ingevuld. PDC benadert daartoe (Kamer-)kandidaten en nieuw gekozen Kamerleden en verwerkt de jaarlijkse lijsten met nevenfuncties.

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen, zoals
 • persoonlijke websites en websites van partijen 
 • gepubliceerde cv's 
 • ANP-biografieŽn 
 • informatie van politieke partijen 
 • publicaties van de RVD 
 • artikelen in dag- en weekbladen en in boekvorm 
 • sociale media zoals profielen op LinkedIn 

PDC wisselt regelmatig biografische informatie uit met andere wetenschappelijke instellingen. Dit leidt soms ook tot gemeenschappelijke webpublicaties zoals het bewindsliedenoverzicht van het Nationaal Archief.

Beeldmateriaal

PDC streeft er naar biografien te voorzien van foto's en op termijn zelfs van periode-gebonden foto's.

Foto's van huidige politici zijn uitsluitend voor dit doel ter beschikking gesteld door de Tweede kamer en de Eerste Kamer en door de RVD.

Verder is gebruikgemaakt van het (foto)archief van de Eerste Kamer, de beeldbank van het Nationaal Archief, publicaties zoals "Persoonlijkheden" en "Onze Afgevaardigden" en een fotobestand van de NOS (politici uit de jaren'70), foto's afkomstig uit het beeldarchief van het Katholiek Documentatie Centrum en publicaties uit de collecties van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Tevens zijn foto's van politici gedigitaliseerd uit een omvangrijk fotoboek van het negentiende-eeuwse Kamerlid DaniŽl van Eck.

Bij de beschrijvingen van de afgevaardigden van de Nationale Vergaderingen zijn de silhouetten opgenomen uit Cornelius Rogge, "Geschiedenis der staatregeling voor het Bataafsche volk" (Amsterdam, Johannes Allart, 1799).

PDC publiceert alle beschikbare biografieŽn in een vereenvoudigde vorm op de website www.parlement.com.

Op deze publicatie is een redactiestatuut van toepassing.

Op de website wordt nŪet gepubliceerd:

 • privacy-gevoelige gegevens, zoals adressen 
 • gegevens over de samenlevingsvorm (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene) 
 • gegevens over levensbeschouwing (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene) 
 • gegevens waarvan een persoon nadrukkelijk om plausibele redenen verzoekt ze niet te publiceren 

Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is conform Hoofdstuk 4, Paragraaf 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, en ingeschreven onder het meldingsnummer m1108451.

Het biografisch archief heeft (mede) aan de basis gestaan van diverse wetenschappelijke publicaties. De voornaamste daarvan zijn de dissertaties van:

 • J.Th.J. van den Berg, "De toegang tot het Binnenhof" 
 • W.P. Secker, "Ministers in beeld" 
 • B.H. van den Braak, "De Eerste Kamer" 

Daarnaast werd het archief gebruikt bij het samenstellen van gedenkboeken over onder andere de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, bij de uitgave van de brieven van minister De Beaufort, bij een studie naar beroepsrisico's van Kamerleden, en bij het tweede deel van de Wilhelmina-biografie van Fasseur. In de bundel "Tussen Nieuwspoort en Binnenhof" verschenen artikelen van Van den Berg en Secker die eveneens op het biografisch archief waren gebaseerd.

Ook bij de in 2004 verschenen studie van de politicoloog Lemmens over Limburgse politici 1839-1918 is volop gebruikgemaakt van het biografisch archief.

Informatie uit het archief wordt actief gebruikt voor diverse journalistieke artikelen, necrologiŽn, speeches etc. De gegevens uit het biografisch archief over de huidige Kamerleden dienen als basis voor de cv's die te vinden zijn op de websites van de Eerste Kamer en op de website Europa-Nu.

Het Biografisch Archief is geen 'fysiek' bestand en u kunt het als zodanig dus niet bezoeken.

Wel kunt u uw vragen stellen aan, of zonodig een afspraak maken met, de beheerder

dr. B. (Bert) H. van den Braak
p/a PDC
Lange Voorhout 86-15
2514 EJ Den Haag
070-3560238